Udruženje penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH


S T A T U T

UDRUŽENJA PENZIONERA
VOJNIH OSIGURANIKA U FEDERACIJI  BiH
(PREČIŠĆENI TEKST)
 
 Sarajevo, mart 2012. godine


Na osnovu člana 12.i 14. Zakona o udruženjima i fondacijama
(“Službene novine Federacije BiH”,broj 45/02 ),
Člana 43. Statuta Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH donešenog na osnivačkoj skupštini udruženja na sjednici održanoj dana 21.05.2009.godine, Izmjena i dopuna Statuta Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH donešenih na redovnoj skupštini održanoj 31.05.2011.godine u Sarajevu, Skupština Udruženja na redovnoj gorišnjoj skupštini održanoj 15.03.2012.g. u Sarajevu, donosi

S T A T U T
Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH
(prečišćeni tekst)

I  OPŠTE ODREDBE

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Federalno ministarstvo financija - fmansija

P o r e z n a   u p r a v a-K a n t o n a l n i  u r e d

SARAJEVO

 

                              Na osnovu člana 16. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

                              ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/02), Porezna uprava Federacije BiH izdaje

UVJERENJE O POREZNOJ REGISTRACIJI

UDRUŽENJE PENZIONERA VOJNIH

OSIGURANIKA U FEDERACIJI BiH

Sarajevo

 

Sa sjedištem: NOVO SARAJEVO

Adresom: Alojza Benca 2

i identifikacijskim brojem:

4201466130001

Registrovan je u Poreznoj upravi Federacije BiH

Kantonalni ured SARAJEVO

 

 

                                                                      Po ovlaštenju rukovodioca Kantonalnog ureda                                             

                                                                                                                     Hafa Kovač dipl.ecc

Datum:    22-07-2016                                                                                ___________________

Foto kopija Uvjerenja poreske registracije

 

 

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE l HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE

SARAJEVO

Broj: 04-05-2-933/09

Sarajevo, 08.06.2009. godine

Federalno bministarstvo pravde, rješavajući po zahtjevu udruge «UDRUŽENJE PENZIONERA VOJNIH OSIGURANIKA U FEDERACIJI BiH» Sarajevo za upis u Registar udruga, temeljem članka 29. stavak 1. Zakona o udruženjima i fondacijama («Službene novine Federacije BiH», broj 45/02), d o n o s i

R J E Š E NJ E

 

  1. Upisuje se u Registar udruga u Federaciji Bosne i Hercegovine «UDRUŽENJE PENZIONERA VOJNIH OSIGURANIKA U FEDERACIJI BiH», sa sjedištem u

Sarajevu, ulica Malta broj 25.

  1. Upis je izvršen pod registarskim brojem 1073 Knjiga l Registra, dana 08.06.2009.

godine.

 

  1. Ciljevi Udruge su:
  •  okupljanje, organizovanje i rad na zaštiti penzionera vojnih osiguranika,  zalaganje kod nadležnih institucija za opšta i posebna (jedinstvena) prava svoji članova u  pogledu zaštite statusnih prava svih penzionera vojnih osiguranika,
  • zalaganje kod nadležnih institucija za osiguranje redovnih isplata penzija i ostalih prinadležnosti u skladu sa važećim zakonskim propisima, zalaganje kod nadležnih institucija za rješavanje stambenih problema penzionera vojnih osiguranika,
  • zalaganje kod nadležnih institucija za rješavanje stambenih problema penzionera vojnih osiguranika,
  • zalaganje kod Vlade i PIO/MIO Federacije BiH, da obezbijede minimum jedno mjesto člana u Upravnom i Nadzornom odboru PIO/MIO Federacije BiH, predstavniku Udruženja,
  • zalaganje kod nadležnih institucija da se ozakone uredbe i izvrši nivelacija (izjednačavanje visine osnovica penzije) dosadašnjih uredbi o penzionisanju vojnih osiguranika,
  • zalaganje za izvršenje koordinacije rada i aktivnosti svih udruženja koja se brinu o penzionerima vojnih osiguranika,
  • saradnja sa ostalim udruženjima penzionera na teritoriji BiH,