UDRUŽENJE PENZIONERA VOJNIH OSIGURANIKA U F BiH
Ulica Malta br.25, 71 000 Sarajevo
Tel. + 387(0) 33 971-691; Fax:+387(0) 33 971-821

Broj:01/03-6/11
Sarajevo, 11.01.2011.godine

Polazeći od:
-          Programskih ciljeva definisanih Staturom Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH,
-          Aktuelne pozicije i statusa penzionera vojnih osiguranika u F BiH,
-          Sve većeg nasrtaja aktuelne vlasti na smanjenja pa čak i oduzimanja ostvarenih prava penzionera vojnih osiguranika (penzije, stanovi...),

A u cilju daljneg planskog djelovanja Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH na zaštiti statusnih prava i drugih prava svoga članstva, Upravni odbor u proširenom sastavu sa predstavnicima ostalih organa udruženja, na Sjednici održanoj dana 11.01.2011.g., donosi

SMJERNICE ZA RAD UDRUŽENJA

A) PENZIJE
Poduzeti sve neophodne zakonske mjere i aktivnosti kako bi se zaštitio sadašnji nivo penzija penzionera vojnih osiguranika, a raditi na tome da se smanjene penzije od 10% vrate na nivo prije smanjenja.
Aktivno se uključiti u izradi zakonskih propisa koji tretiraju penzioni sistem u F BiH: „Strategija reforme penzionog sistema u F BiH“; „Zakon o objedinjavanju uredbi o  povoljnom penzionisanju vojnih osiguranika“ i drugih propisa.
Pratiti tok sudskih postupaka za nadoknadu smanjenja 10% od penzija i „uvođenja u zakon“ penzionera vojnih osiguranika koji su penzionisani po uredbama.
Dati potrebne podatke nadležnom Tužilaštvu BiH i SIP-i u vezi vođenja istrage protiv Menadžmenta FZ PIO/MIO po pitanju nestanka uplaćenih sredstava za  doprinos sa podračuna po čl.126.Zakona o PIO/MIO u F BiH.

B) STANOVI
Tražiti od Vlade F BiH i njenih organizacijskih cjelina da se ubrzaju i sprovedu zakoni koji regulišu otkup stanova, uvođenje u stanove lica koja imaju rješenje, dodjeli zamjenskih stanova, zakonskom postupanju sa poslovnim prostorima i drugim pitanjima vezanim za stambeni fond prijašnjeg FMO.
Tražiti od Vijeća ministara BiH da kroz bilateralne ugovore sa republikama ex-YU riješi na principu reciprociteta povrat stanova pripadnicima bivše JNA, koji su ostavili svoje stanove u tim republikama a danas žive u BiH. Da Vijeće ministara BiH odredi nasljednika CRPC komisiji, kako bi mogla zastupati jednu stranu na sudu BiH u postupcima sporova oko povrata stanova.

C) SARADNJA SA DRUGIM UDRUŽENJIMA I ORGANIZACIJAMA
Nastaviti saradnju sa udruženjim i organizacijama na principu uzajamnih interesa i rješavanja zajedničkih problemma.

D) ORGANIZACIJSKO JAČANJE

U roku od tri mjeseca analizirati sadašnju strukturu udruženja, manjkavosti koje su se pojavile u realizaciji programskih ciljeva definisanih Statutom udruženja, te pripremiti prijedlog izmjena i dopuna Statuta udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH. Posebno treba definisati izbor organa udruženja i nadležnosti podružnica udruženja. Izmjene i dopune Statuta i izbor novih organa realizovati na skupštini udruženja u roku od šest mjeseci.
Do donošenja Izmjena i dopuna Statuta udruženja koje reguliše rad podružnica, Upravi odbor će svojim aktom regulisati rad Podružnica, imenovati potrebne organe i definisati im nadležnosti.
Omasovljenje članstva treba da bude jedan od težišnih zadataka svih organa udruženja.

E) METODOLOGIJA RADA

a) Timski rad (rad po grupama)
Na osnovu programskih dokumenata, Smjernica rada udruženja, Godišnjih težišnih zadataka, Mjesečnih planova rad, rad organa Udruženja organizovati po Radnim grupama (RG), vodeći računa da se u radne grupe određuju ljudi po stučnosti i afinitetu za određenu oblast. Osnovni princip rada u svim radnim grupama i organima uduženja treba biti transparentnost u radu i poštivanje Statuta Udruženja i svih Zakona koji tretiraju datu oblast.

b)Sastanci:
Sastanke Upravnog odbora imati načelno dva puta mjesečno. Na dnevnom redu imati pitanja iz mjesečnih planova rada i aktuelne situacije udruženja. Na sastancima UO pozivati i članove ostalih organa u zavisnosti od tematike koja je na dnevnom redu. Sastanke ostalih organa udruženja imati kako je regulisano Statutom ili vanredne sastanke po potrebi.
c) Seminari-okrugli stolovi:
Organizovati seminare, okrugle stolove, tribine..po pitanjima od interesa za članstvo Uduženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH. Na ovaj način doći do najboljih rješenja u rješavanju pojedinih problema.
c) Informisanja:
Obezbjediti informisanje članstva o svim bitnim pitanjima od interesa za njih, a posebno o penzijama i stanovima, te poduzimanju mjera od strane organa uduženja na rješavanju aktuelnih problema.
Informisanje obezbjediti putem: 1) Redovnih informisanja u prostorijama uduženja, najmanje jednom mjesečno za sve članove uduženja koji se nalaze u Sarajevu, a za ostale podružnice putem pisanih informacija koje dostavljeti putem e-maila Predsjedncima podružnica; 2) Putem Web stranice udruženja, koju uspostaviti u roku od mjesec dana;  3) Putem sredstava informisanja, dostavljanje obavještenja za medije o najznačajnijim informacijama vezanim za rad udruženja; 4) Po potrebi plaćenom informacijom u medijima o vrlo bitnoj informaciji koja treba doći do svakog člana; 5) Nastupom u sredstvima javnog informisanja lica koja ovlasti Upravi odbor Udruženja; 6) Po procjeni UO i finansijskim mogućnostima izraditi i informativni bilten za članstvo.

d) Obilazak i posjete podružnicama
Posebnim planom predvidjeti posjere Podružnicama od strane organa Udruženja, čime ostvariti neposrednu komunikaciju i obostranu informisanost.
e) Organizacija protesta:
Ukoliko se svim ostalim demokratskim metodama ne mogu ostvariti ciljevi udruženja, potrebno je organizivati i izvesti proteste i javno iskazati svoje zahtjeve. Protesti moraju biti organizovani u skladu sa zakonom, dobro pripremljeni i vođeni od strane UO uduženja.
f) Rad sekretara:
Organizovati rad Sekretara udruženja četiri sata radnim danom (od 09.00 do 13.00) u radnim prostorijama u ul.Alojza Benca br.2 Sarajevo, koji će moći dati valjane informacije svakom članu uduženja i preko koga će se ostvarivati korespodencija članstva i organa uduženja.

F) LOGISTIKA

Radne prostorije udruženja u ul.Alojza Benca br.2 u Sarajevu omogućavaju da organi udruženja mogu organizovano raditi, kao i da se članstvo svakodnevno informiše o svim bitnim pitanjima u vezi rada udruženja. Potrebno je u narednih mjesec dana stvoriti uslove da članstvo udruženja može doći u prosorije udruženja u periodu od 09.00 do 13.00 sati radnim danom, informisati se, popiti topli napitak, pogledati TV, poigrati šah i druge igre, čime bi se otvorio „klub penzionera“. UO će posebnim Uputstvom regulisati sva bitna pitanja za rad kluba penzionera.Ubrzati kontakte sa eventualnim donatorima kako bi se opremile radne prostorije udruženja.
Ubrzati donošenje posebnog Pravilnika o finansijskom poslovanju udruženja, a godišnjim Planovima prihoda predvidjeti osnovne oblike finansiranja: članarina; donacije (iz zemlje i inostranstva).
Na osnovu ovih smjernica, Upravni odbor će donijeti Težišne zadatke aktivnosti  uduženja za 2011.g., kao i mjesečne planove rada Udruženja.

Predsjednik udruženja:
Ismet Harbinja

 

Obavještavamo naše članove da je preselio na ahiret dana 21.03.2021.godine naš član Arif Ćatić.

Dženaza i ukop obavljeni su na Gradskom mezarju Vlakovo dana 24.03.2021.godine.

Porodici i prijateljima izražavamo duboku sućut.

 

Upravni odbor