Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE l HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE

SARAJEVO

Broj: 04-05-2-933/09

Sarajevo, 08.06.2009. godine

Federalno bministarstvo pravde, rješavajući po zahtjevu udruge «UDRUŽENJE PENZIONERA VOJNIH OSIGURANIKA U FEDERACIJI BiH» Sarajevo za upis u Registar udruga, temeljem članka 29. stavak 1. Zakona o udruženjima i fondacijama («Službene novine Federacije BiH», broj 45/02), d o n o s i

R J E Š E NJ E

 

 1. Upisuje se u Registar udruga u Federaciji Bosne i Hercegovine «UDRUŽENJE PENZIONERA VOJNIH OSIGURANIKA U FEDERACIJI BiH», sa sjedištem u

Sarajevu, ulica Malta broj 25.

 1. Upis je izvršen pod registarskim brojem 1073 Knjiga l Registra, dana 08.06.2009.

godine.

 

 1. Ciljevi Udruge su:
 •  okupljanje, organizovanje i rad na zaštiti penzionera vojnih osiguranika,  zalaganje kod nadležnih institucija za opšta i posebna (jedinstvena) prava svoji članova u  pogledu zaštite statusnih prava svih penzionera vojnih osiguranika,
 • zalaganje kod nadležnih institucija za osiguranje redovnih isplata penzija i ostalih prinadležnosti u skladu sa važećim zakonskim propisima, zalaganje kod nadležnih institucija za rješavanje stambenih problema penzionera vojnih osiguranika,
 • zalaganje kod nadležnih institucija za rješavanje stambenih problema penzionera vojnih osiguranika,
 • zalaganje kod Vlade i PIO/MIO Federacije BiH, da obezbijede minimum jedno mjesto člana u Upravnom i Nadzornom odboru PIO/MIO Federacije BiH, predstavniku Udruženja,
 • zalaganje kod nadležnih institucija da se ozakone uredbe i izvrši nivelacija (izjednačavanje visine osnovica penzije) dosadašnjih uredbi o penzionisanju vojnih osiguranika,
 • zalaganje za izvršenje koordinacije rada i aktivnosti svih udruženja koja se brinu o penzionerima vojnih osiguranika,
 • saradnja sa ostalim udruženjima penzionera na teritoriji BiH,
 • saradnja sa udruženjima boraca na teritorijLBiH.

Djelatnosti Udruge su: 

 •  saradnja sa izvršnom i zakonodavnom vlašću u BIH za.zadržavanje stečenih i ostvarenih statusnih prava penzionera vojnih osiguranika,
 •  zalaganje u zaštiti integriteta i suvereniteta države BiH za koju smo se kao pripadnici OS BiH borili,
 • zalaganje za zaštitu i pružanje pomoći članovima Udruženja i njihovim porodicama.
 • zalaganje za omogućivanje korištenja domova penzionera, klubova, ustanova za rehabilitaciju kao i drugih ustanova kojima se podiže zdravlje i standard penzionera,
 • vrši i druge poslove od interesa za Udruženje, a sve u skladu sa Zakonom i Statutom (organizacija prosvjeda, štrajkova i ostalih vidova građanske neposlušnosti),
 • saradnja i sa drugim legalnim institucijama BiH kao i sa drugim institucijama I udruženjima u svijetu.

       4. Udruga ima svojstvo pravne osobe, a predstavljaju je i zastupaju:

 

 • ISMET HARBINJA iz Sarajeva, ulica Malta broj 25 - Predsjednik Udruge,
 • ESAD MAHMUDIROVIĆ, iz Sarajeva, ulica Adija Mulabegovića 6/19  - Potpredsjednik Udruge,
 • ENISA KOMARICA iz Sarajeva, ulica Kemala Kapetanovića broj 20/3  - Potpredsjednica Udruge.

 

5. Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM, udruga je dužna uplatiti na Jedinstveni račun Trezoru Federacije Bosne i Hercegovine.

OBRAZLOŽENJE

»UDRUŽENJE PENZIONERA VOJNIH OSIGURANIKA U FEDERACIJI BIH» Sarajevo, obratilo se zahtjevom za upis u Registar udruga Federacije Bosne I Hercegovine koji se vodi kod ovog ministarstva.

Uz zahtjev je priložena slijedeća dokumentacija:
 

 • Odluka o osnivanju udruge,
 • Statut Udruge u dva primjerka,
 • Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Udruge,
 • Podaci o osnivaču,
 • Kopije osobnih iskaznica osnivača,
 • Kopija zapisnika sa Osnivačke skupštine Udruge,
 • Popis članova upravnog tijela,
 • Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora,
 • Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora,
 • Popis članova Upravnog odbora Udruge,
 • Popis članova Nadzornog odbora Udruge.

          Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni Zakonom o udrugama  i   fondacijama za upis navedene udruge u Registar udruga, pa je iz tog razloga riješeno kao u dispozitivu rješenja.

Naknada za izdavanje ovog rješenja utvrđena je na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o udrugama i fondacijama i članka 24. Pravilnika o načinu vođenja Registra udruga i fondacija i stranih i međunarodnih nevladinih organizacija («Službene novine Federacije BiH». broi 61/02).

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku, te protiv njega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor se pokreće tužbom kod Kantonalnog suda u Sarajevu, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka, a uz istu se prilaže i ovo rješenje u originalu ili prijepisu.

Dostaviti:                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ministar:

1. Podnositelju                                                                                      zahtjeva,                                                                                                Feliks Vidović                                                                                                                                                 

2. Zbirka isprava, 

3. A r h i v a .

 Dana 11.05.2016. godine novim Rješenjem pod Brojem 04-05-2-933/09 kod Federalnog ministarstva pravde došlo je promjena upisa za ovo udruženje  :