Udruženje penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH


S T A T U T

UDRUŽENJA PENZIONERA
VOJNIH OSIGURANIKA U FEDERACIJI  BiH
(PREČIŠĆENI TEKST)
 
 Sarajevo, mart 2012. godine


Na osnovu člana 12.i 14. Zakona o udruženjima i fondacijama
(“Službene novine Federacije BiH”,broj 45/02 ),
Člana 43. Statuta Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH donešenog na osnivačkoj skupštini udruženja na sjednici održanoj dana 21.05.2009.godine, Izmjena i dopuna Statuta Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH donešenih na redovnoj skupštini održanoj 31.05.2011.godine u Sarajevu, Skupština Udruženja na redovnoj gorišnjoj skupštini održanoj 15.03.2012.g. u Sarajevu, donosi

S T A T U T
Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH
(prečišćeni tekst)

I  OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Ovim statutom utvrđuje se:
1) naziv i sjedište udruženja:
2) ciljevi i djelatnost udruženja;
3) zastupanje i predstavljanje udruženja;
4) organi udruženja, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasanja, uključujući i pitanja o kojima se odlučuje kvalificiranom većinom, funkciju lica ovlaštenog da saziva skupštinu;
5) oblik i sadržaj pečata udruženja;
6) oblik i sadržaj znaka ako udruženje odluči da ima znak;
7) sticanje i raspolaganje imovinom;
8) način donošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;
9) postupak za donošenje statuta, izmjena i dopuna statuta i drugih općih akata udruženja;
10) uvjete i način učlanjenja, prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornost članova udruženja;
11) uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada udruženja;
12) pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada udruženja.

Član 2.
Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH (u daljem tekstu: Udruženje) je boračka, dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.
Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH ima svoje podružnice.
Podružnice se formiraju na nivou općina sa 20 i više članova, na osnovu odluke Upravnog odbora udruženja. Ukoliko općina ima manje od 20 članova, isti se priključuju najbližoj formiranoj podružnici.
II  NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA

Član 3.

Naziv Udruženja je: Udruženje penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH.

Član 4.

Sjedište Udruženja je u Sarajevu, ulica   Malta 25.

Član 5.

Udruženje penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH djeluje na području Federacije Bosne i Hercegovine.


III   CILJEVI UDRUŽENJA

Član 6.

Okupljanje, organizovanje i rad na zaštiti penzionera vojnih osiguranika,
Zalaganje kod nadležnih institucija za opšta i posebna (jedinstvena) prava svojih članova u pogledu zaštite statusnih prava svih penzionera vojnih osiguranika,
Zalaganje kod nadležnih institucija za osiguranje redovnih isplata penzija i ostalih prinadležnosti u skladu sa važećim zakonskim propisima,
Zalaganje kod nadležnih institucija za rješavanje stanbenih problema penzionera vojnih osiguranika,
Zalaganje kod Vlade i PIO/MIO Federacije BiH, da obezbijede minimum jedno mjesto člana u Upravnom i Nadzornom odboru PIO/MIO Federacije BiH, predstavniku Udruženja,
Zalaganje kod nadležnih institucija da se ozakone Uredbe  i izvrši nivelacija (izjednačavanje visine osnovica penzije) dosadašnjih Uredbi o penzionisanju vojnih osiguranika,
Zalaganje za izvršenje koordinacije rada i aktivnosti svih Udruženja koja se brinu o penzionerima vojnih osiguranika,
Saradnja sa ostalim udruženjima penzionera na teritoriji BiH,
Saradnja sa udruženjima boraca na teritoriji BiH,

 

 


IV DJELATNOST UDRUŽENJA

Član 6. a

Saradnja sa Izvršnom i Zakonodavnom vlašću u BiH za zadržavanje stečenih i ostvarenih  statusnih prava penzionera vojnih osiguranika,
Zalaganje u zaštiti inegriteta i suvereniteta Države BiH za koju smo se kao pripadnici OS BiH borili,
Zalaganje za zaštitu i pružanje pomoći članovima Udruženja i njihovim porodicama,
Zalaganje za omogućivanje korištenja domova penzionera, klubova, Ustanova za rehabilitaciju kao i drugih Ustanova kojima se podiže zdravlje i standard penzinera,
Vrši i druge poslove od interesa za Udruženje, a sve u skladu sa Zakonom i Statutom (organizacija prosvjeda, štrajkova i ostalih vidova građanske neposlušnosti),
Saradnja i sa drugim legalnim institucijama BiH kao i sa drugim institucijama i udruženjima u svijetu.


V  ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUŽENJA

Član 7.

U redovnoj djelatnosti, pravnom prometu u zemlji i inostranstvu Udruženje zastupa i predstavlja Predsjednik Udruženja, a u njegovom odsustvu jedan od potpredsjednika Udruženja.
Mandat lica za zastupanje i predstavljanje je 4 (četiri) godine sa pravom jednog reizbora.

VI   ORGANI UDRUŽENJA , NJIHOVE OVLASTI, NAČIN IMENOVANJA I
OPOZIVA, TRAJANJE MANDATA, KVORUM I PRAVILA GLASANJA,
UKLJUČUJUĆI I PITANJA O KOJIMA SE ODLUČUJE KVALIFICIRANOM
VEĆINOM, FUNKCIJU LICA OVLAŠTENOG DA SAZIVA SKUPŠTINU;

Član 8.

Organi Udruženja su:
Skupština Udruženja,
Predsjednik skupštine
dva (2) potredsjednika Skupštine Udruženja
Upravni odbor Udruženja,
Predsjednik Upravnog odbora ujedno i Predsjednik Udruženja
Dva (2) potpredsjednika Upravnog odbora ujedno i potpredsjednici Udruženja
Sekretar Upravnog odbora ujedno i sekretar Udruženja,
Nadzorni odbor,
Sud časti,
Statutarna komisija,


1. Skupština Udruženja
Član 9.
Skupština Udruženja je najviši organ Udruženja.

Skupštinu udruženja čine delegati osnivačke skupštine (članovi udruženja) i delegati koje imenuje Upravni odbor udruženja, verifikuje Skupština udruženja, vodeći računa o regionalnoj i brojčanoj zastupljenosti.

Član 10.
Skupština Udruženja mora imati najmanje 20 članova. Odluku o broju delegata skupštine donosi Upravni odbor udruženja.
Odluka se smatra donešenom ako za nju glasa dvotrećinska većina od ukupnog broja
delegata Skupštine.

Član 11.
Skupština donosi odluke tajnim i javnim glasanjem. Koje odluke će se donositi tajnim,  koje
javnim glasanjem, odlučuje Skupština Udruženja.

 

Član 12.
Skupštinu saziva i njom rukovodi i predsjedava predsjednik Skupštine.
Skupština Udruženja može biti redovna i vanredna.
Redovna Skupština održava se najmanje jednom godišnje, a vanredna po potrebi, na prijedlog Upravnog odbora ili na pismeni zahtjev natpolovične većine članova Skupštine, najkasnije 20 dana od donešenog prijedloga-zahtjeva.
Ako Predsjednik Skupštine odbije ili bude spriječen   da sazove Skupštinu, onda će to učiniti Predsjednik Udruženja, a ukoliko i on odbije ili bude spriječen   Skupštinu saziva Predsjednik Nadzornog odbora.
O održavanju redovne i vanredne Skupštine, članovi se obavještavaju pismenim putem ili putem E-mail (a u izuzetnim slučajevima usmenim putem).
Pozivi, dnevni red i materijal za Skupštinu, moraju se dostaviti članovima najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja Skupštine. U slučaju usmenog obavještenja, članovi trebaju biti upoznati sa materijalom najmanje 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine.

Član 13.
Skupština Udruženja odlučuje o slijedećem:
donosi statut, izmjene i dopune statuta i druge akte određene statutom;
daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja udruženja;
donosi Poslovnik o svom radu, utvrđuje politiku i smjernice za razvoj i rad Udruženja;
bira i opoziva članove upravnog odbora,imenuje i opoziva lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje udruženja;
usvaja izvještaje koja je pripremio upravni odbor sa dvije trećine glasova;
odlučuje o udruživanju, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama udruženja;
donosi jednogodišnje i višegodišnje planove i programe razvoja i rada Udruženja;
bira i opoziva predsjednika i dva potpredsjednika Skupštine;
bira i opoziva predsjednika Upravnog odbora ujedno i predsjednika Udruženja  i dva potpredsjednika Upravnog odbora Udruženja ujedno i potpredsjednici Udruženja,
10. bira i opoziva članove Nadzornog odbora,
11. bira i opoziva članove Suda časti,
12. bira i opoziva članove Statutarne komisije,
13. usvaja završni račun Udruženja;
14. odlučuje o molbama i žalbama koje su joj upućene;
15. donosi odluku o pristupanju, odnosno istupanju-nekog od članova Udruženja;
16. utvrđuje visinu članarine odnosno i ostale uslove za članove Udruženja;
17. vrši i druge poslove od interesa za Udruženje u skladu sa Statutom Udruženja;

 

Član 13.a

Oblici odgovornosti članova Udruženja   su:

a. Javna kritika - za neizvršavanje dužnosti kojima nije narušen ugled udruženja ili nije nastala znatna materijalna šteta.

b. Opomena pred isključenje - za višekratno neizvršavanje dužnosti i obaveza.

c. Isključenje iz Udruženja - u slučaju da član teže povrijedi statutarne odredbe ili ugrozi ugled Udruženja, odnosno nanese veću materijalnu štetu Udruženju.

Odluku o isključenju iz Udruženja donosi Upravni odbor na prijedlog Suda časti,kao prvostepeni organ.
Član Udruženja kome je izrečena mjera isključenja, ima pravo žalbe Skupštini Udruženja, kao drugostepenom organu.
Skupština Udruženja razmatra žalbu i na istu donosi konačno Rješenje, bez prava žalbe, bilo kome.

Član 13.b

Skupština Udruženja, na prijedlog Statutarne komisije, odnosno Upravnog odbora zbog bolesti, pasivnosti ili zbog pismene izjave člana organa i tijela Udruženja da više nije u mogućnosti izvršavati obaveze u organima čiji je član, može izvršiti izbor novih članova, ali samo do 1/3 tog organa.
1. Članovi koji su izabrani po stavu 1. ovog člana mandat traje do održavanja redovne izborne Skupštine Udruženja, uz mogućnost ponovnog izbora, a najviše dva puta uzastopno.
2. Ako se ukaže za potrebnim zamjena većeg broja članova od 1/3 , onda se obavezno zakazuje održavanje vanredne Skupštine Udruženja.


2. PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA

Član 14.

a. Predsjednika Skupštine Udruženja bira Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom glasova iz reda članova Udruženja, na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost još jednog reizbora, odnosno 8 (osam) godina sveukupno,
b. Predsjednik Skupštine Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja,


Član 15.
Nadležnosti Predsjednika Skupštine su:
a. saziva Skupštinu i predsjedava istom,
b. stara se o ostvarivanju Programa rada Skupštine,
c. potpisuje akte koje donosi Skupština,
d. odgovoran je za  savjesno obavljanje poslova,
e. po potrebi potiče aktivnosti organa Udruženja,
f. stara se o primjeni Statuta i drugih akata Skupštine.
g. Ima pravo predstavljanja Skupštine Udruženja u javnosti i  kontakte sa medijima.

3. POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA

Član 16.

a) Potpredsjednika skupštine Udruženja bira Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom glasova iz reda članova Udruženja,na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost još jednog reizbora, odnosno 8 (osam) godina sveukupno,
b) Potpredsjednik skupštine Udruženja za svoj rad odgovara Predsjedniku skupštine i Skupštini Udruženja,
c) Potpredsjednik Skupštine Udruženja zamjenjuje u odsutnosti Predsjednika Skupštine Udruženja i rukovodi radom Skupštine Udruženja u njegovoj odsutnosti, sa svim njegovim pravima i ovlastima;

4. UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA

Član 17.
a. Upravni odbor je izvršni organ Skupštine Udruženja koji rukovodi radom Udruženja između dvije  Skupštine;
b. Upravni odbor Udruženja, bira i razrješava dvotrećinskom većinom glasova Skupština Udruženja ,
c. Upravni odbor ima 9 (devet) članova,
d. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja je ujedno i predsjednik Udruženja,
e. dva potpredsjednika Upravnog odbora Udruženja su ujedno i potpredsjednici Udruženja,
f. Upravni odbor postavlja i razrješava Sekretara Udruženja i to glasanjem aklamacijom,
g. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost još jednog reizbora, odnosno 8 (osam) godina sveukupno,
h. Za održavanje sjednice, potrebno je prisustvo više od jedne polovine članova UO, a za donošenje odluke, potrebno je tričetvrtinska većina prisutnih članova.

Član 18.
Upravni odbor  nadležan je da:
priprema sjednice skupštine;
Imenuje Sekretara Udruženja;
sprovodi odluke, smjernice i zaključke Skupštine;
priprema i predlaže nacrt izmjena statuta i drugih akata koje donosi skupština;
provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela skupština;
upravlja imovinom udruženja;
podnosi godišnje ili periodične izvještaje o svom radu skupštini na usvajanje;
Realizuje program rada i aktivnosti Udruženja za tekuću godinu;
razmatra i predlaže dodjeljivanje nagrada i drugih priznanja članovima Udruženja;
10. utvrđuje smjeniice i okvire finansijske politike Udruženja i stara se o materijalnom i finansijskom stanju Udruženja i vodi posebnu brigu o ostvarivanju finansijskog plana Udruženja;
11. stara se o ostvarivanju zajedničkih prihoda na nivou Udruženja;
12. odlučuje o prijedlozima finansijskih planova i završnih računa koje pripremaju članovi Udruženja;
13. koordinira rad na sprovođenju odluka i zaključaka odgovarajućih organa i organizacija, koje se odnose na Udruženje i vezani su za rad Udruženja;
14. Pravilnika o honorarnom odnosu, Pravilnika o regulisanju stambenih pitanja, Pravilnika o finansijsko- marerijalnom poslovanju, kao i Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti;
15. stara se o provođenju zakonitosti u radu i aktivnosti Udruženja;
15a.imenuje općinske predsjednike podružnica;

16. vrši i druge poslove u skladu sa odredbama Statuta, a koji su od interesa za uspješan i kvalitetan rad udruženja;
17. Formira komisije: komisija za stanbena pitanja, komisija za materijalno-finansijsko poslovanje, komisija za statusna pitanja;
18. odlučuje o angažovanju stručnih radnika vezano za specifična pitanja rada Udruženja kao što su pravna, finansijska i slična pitanja;
19. imenuje Sekretara Udruženja dvotrećinskom većinom glasova članova i posebnom odlukom utvrđuje njegove poslove i zadatke;
20. odlučuje o zaključenju sponzorskih ugovora;
21. izrađuje godišnji izvještaj sa bilansom stanja prihoda i rashoda Udruženja
22. Kontroliše rad općinskih podružnica Udruženja;
23. vrši druge poslove određene statutom:

 


Član 19.

Sjednice Upravnog odbora zakazuje i njima rukovodi predsjednik, a u njegovoj odsutnosti potpredsednik Upravnog odbora Udruženja ili član Upravnog odbora po ovlaštenju;
Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput u toku mjeseca, što će se regulisati Poslovnikom o radu;


Član 20.

U sjedištu Udruženja o rokovima utvrđenim Zakonom ili odlukama Skupštine Udruženja, obavezno se čuvaju slijedeći dokumenti:
a. Statut Udruženja;
b. Godišnji i polugodišnji obračun poslovanja Udruženja sa bilansima uspjeha;
c. Zapisnici organa i tijela Udruženja;
d. Odluke Skupštine i Upravnog odbora Udruženja;
e. Akte tekuće korespodencije;
f. Drugi akti vezani za rad i poslovanje Udruženja.

Član 21.
Sjednicama Upravnog odbora po potrebi prisustvuju Predsjednik i potpredsjednici Skupštine, članovi Nadzornog odbora, Suda časti i Statutarne komisije, ali bez prava odlučivanja.


5. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UJEDNO I PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

Član 22.

c. Predsjednik Upravnog odbora je ujedno i Predsjednik Udruženja,
d. Predsjednika Upravnog odbora ujedno i Predsjednika Udruženja, bira Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom glasova iz reda članova Udruženja, na period od  4 (četiri) godine, uz mogućnost još jednog reizbora, odnosno 8 (osam) godina sveukupno,
e. Predsjednik Upravnog odbora ujedno i Predsjednik Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja i Upravnom odboru Udruženja,

 

 


Član 23.

Nadležnosti Predsjednika Upravnog odbora ujedno i Predsjednika Udruženja su:
a. zastupa i predstavlja Udruženje pred drugim organizacijama i organima;
b. saziva sjednice Upravnog odbora predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama,
c. Stara se o ostvarivanju programa rada Udruženja,
d. prati propise i stara se o zakonitosti rada Upravnog odbora;
e. predlaze mjere i postupke za kvalitetnije ostvarivanje funkcija Upravnog odbora;
f. potpisuje akte koje donosi Upravni odbor Udruženja;
g. prati stanje u oblasti djelokruga Udruženja;
h. sarađuje sa članovima Upravnog odbora i ostalim organima i tijelima Udruženja;
i. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor i Skupština Udruženja u skladu sa ovim Statutom.


6. POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UJEDNO I POTPREDSJEDNIK
UDRUŽENJA

Član 24.

a) Potpredsjednik Upravnog odbora Udruženja je ujedno i Potpredsjednik Udruženja,
b) Potpredsjednika Upravnog odbora Udruženja ujedno i Potpredsjednika Udruženja bira Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom glasova iz reda članova Udruženja,na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost još jednog reizbora, odnosno 8 (osam) godina sveukupno,
c) Potpredsjednik Upravnog odbora Udruženja ujedno i Potpredsjednik Udruženja za svoj rad odgovara Predsjedniku, Skupštini Udruženja i Upravnom odboru Udruženja,
d) Potpredsednika Upravnog odbora Udruženja ujedno i Potpredsjednika Udruženja zamjenjuje u odsutnosti Predsjednika Udruženja i rukovodi radom Udruženja u njegovoj odsutnosti, sa svim njegovim pravima i ovlastima;


7.  SEKRETAR UPRAVNOG ODBORA UJEDNO I SEKRETAR UDRUŽENJA

Član 25.

a. Sekretar se stara o efikasnom administrativno-tehničkom poslovanju Udruženja a u skladu sa Zakonima, propisima i odredbama Pravilnika o finansijsko-materijalnom poslovanju, stara se o efikasnom stručno-tehničkom radu u Udruženju i obezbjeđuje izvršavanje stručnih i drugih planova Udruženja.
b. Obezbjeđuje i koordinira rad honorarno zaposlenih radnika u Udruženju;
8. NADZORNI ODBOR UDRUŽENJA

Član 26.

a. Nadzorni odbor od 5 (pet) članova, bira Skupština dvotrećinskom većinom glasova iz svog članstva, na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost još jednog reizbora, odnosno 8 (osam) godina sveukupno,
b. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora.
c. Nadzorni odbor na svojoj prvoj sjednici bira Predsjednika Nadzornog odbora. Za svoj rad Nadzorni odbor odgovoran je Skupštini Udruženja.
d. Nadzorni odbor vrši nadzor nad radom organa Udruženja, finansijskog poslovanja i o svemu redovno izvještava Upravni odbor i Skupštinu.
e. Nadzorni odbor moze vršiti nadzor, ukoliko su prisutna najmanje tri člana Nadzornog odbora.
f. Nadzorni odbor je dužan izraditi Pravilnik kojim će se rukovoditi u svom radu   i predložiti ih Skupstini Udruzenja na usvajanje.
g. Nadzorni odbor se sastaje najmanje dva puta godišnje.


9. SUD ČASTI
Član 27.

a. Sud časti od 3 (tri) člana, bira Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom glasova iz svog članstva, na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost još jednog izbora.
b. Sud časti na svojoj prvoj sjednici bira Predsjednika Suda časti. Za svoj rad Sud časti odgovoran je Skupštini Udruženja.
c. Sud časti rješava sve postupke kvarenja ugleda Udruženja, neovlaštenog istupanja člana na javnim mjestima u ime Udruženja, iznošenje neistina o Udruženju i članstvu, kao i druge aktivnosti koje štete ugledu Udruženja.
d. Sud časti je dužan izraditi kriterije kojim će se rukovoditi u svom radu   i predložiti ih Skupštini Udruženja na usvajanje.
e. Sud časti se sastaje po ukazanoj potrebi, a najmanje jedanput godišnje.


10.  STATUTARNA KOMISIJA
Član 28.

a. Statutarna komisija od 3 (tri) člana, bira Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom glasova iz svog članstva, na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost još jednog reizbora, odnosno 8 (osam) godina sveukupno,
Statutarna komisija daje tumačenje odredaba Statuta i rješava žalbe statutarne prirode.

Član 29.

a. Statutarna komisija na svojoj prvoj sjednici bira Predsjednika komisije.
b. Za svoj rad Statutarna komisija odgovorna je Skupštini Udruženja.
c. Statutarna komisija se sastaje po ukazanoj potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Član 29a
Prilikom izbora organa udruženja, a zbog kontinuiteta rada, u novim organima mora ostati najmanje jedna polovina članova iz predhodnog saziva.


VII    OBLIK I SADRŽAJ PEČATA UDRUŽENJA

Član 30.

Pečat udruženja je okruglog oblika prečnika 35 mm, sa tekstom: Udruženje penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  sa znakom kvadrat sa velikim slovom P u sredini.


P


a. Udruženje ima pravougaone štambilje dimenzija 50 x 30 mm sa tekstom: Udruženje penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH koji će služiti lakšoj komuniikaciji Udruženja sa drugim udruženjima i institucijama.
b. Amblem i druga obilježja Udruženja, regulisat će nadležni organ udruženja svojom odlukom.

VIII  OBLIK I SADRŽAJ ZNAKA UDRUŽENJA

Član 31.

Znak Udruženja je Grb, koji će biti naknadno definisan, uz koji na pogodnom mjestu stoji tekst: Udruženje penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH.

 

 

IX STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Član 32.

Udruženje za izvršenje svojih zadataka stiče imovinu iz slijedećih izvora:

a. članarine;
b. dobrovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih lica;
c. sredstva dodijeljena iz budžeta;
d. prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda;
e. drugi prihodi stečeni, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 33.

Članarina je obavezna za sve članove Udruženja, a ista se plaća mjesečno o čemu se vodi uredna evidencija. Visinu članarine utvrđuje Upravni odbor Udruženja.


Član 34.

Oslobađanje od plaćanja članarine za određeni vremenski period zbog materijalnih ill socijalnih prilika, a na osnovu pismenog zahtjeva člana Udruženja, svojom Odlukom reguliše Upravni odbor Udruženja.


Član 35.

Skupština Udruženja utvrđuje okvirni plan i način usmjeravanja novčanih sredstava.  Sredstvima Udruženja raspolaže Upravni odbor u skladu sa finansijskim planom i potrebama, o čemu  podnosi izvještaj na sljedećem zasjedanju Skupštine.

Član 36.

Nadzor nad namjenskim korištenjem i raspolaganjem sredstvima Udruženja vrši Nadzorni odbor Udruženja. Nadzor nad zakonitosću rada Udruženja, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama vrsi nadležni organ uprave.

 


Član 37.

Upravni odbor Udruženja je dužan uredno voditi poslovne knjige i sastavljati finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom i drugim propisima.                                                                 O trošenju sredstava Upravni odbor Udruženja obavezno donosi Odluku u pismenoj formi.

Član 38.

Organi Udruženja dužni su upravljati imovinom Udruženja s pažnjom dobrog domaćina.      Član organa Udruženja ne može glasati o imovinskim pitanjima u kojima se on, njegov bračni drug ili njegov srodnik do trećeg stepena pojavljuje kao zainteresovano lice.

Član 39.

Članovi organa Udruženja dužni su osigurati da se svi pravni poslovi Udruženja zaključuju po tržišnoj vrijednosti, ili po uvjetima koji su povoljniji za Udruženje.


X  NAČIN DONOŠENJA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJA O RADU

Član 40.

Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu donosi se na kraju svake kalendarske godine. Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu priprema Upravni odbor i dostavlja ga članovima Skupštine Udruženja 30 dana prije održavanja sjednice Skupštine Udruženja na usvajanje.


Član 41.

Ukoliko se finansijski izvještaj i Izvještaj o radu ne usvoje sa dvotrećinskom većinom, vraćaju se Upravnom odboru na doradu i usvajaju se na prvoj narednoj sjednici Skupštine.


XI NAČIN DONOŠENJA STATUTA, IZMJENA I DOPUNA STATUTA I DRUGIH
OPĆIH AKATA UDRUŽENJA

Član 42.

Inicijativu za promjenu Statuta i donošenje drugih općih akata Udruženja može pokrenuti Upravni odbor, jedna trećina članova Udruženja, Nadzorni odbor i Statutarna komisija.
Inicijativa se dostavlja Statutarnoj komisiji Udruženja. Statutarna komisija daje tumačenje inicijative i dostavlja ga Upravnom odboru. Upravni odbor inicijativu dostavlja Skupštini, najmanje 30 dana prije njenog održavanja, a Skupština odlučuje o opravdanosti inicijative.
Statut se smatra usvojenim ako je za njega glasalo najmanje dvije trećine članova Skupštine Udruženja.

Član 43.

Izmjene i dopune Statuta, kao i usvajanje drugih općih akata Udruženja, vrši se na isti način kao i za njihovo donošenje.


XII USLOVI I NAČIN UČLANJENJA U UDRUŽENJE I PRESTANAK ČLANSTVA,
PRAVA, DUŽNOSTI  I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

Član 44.

Član Udruženja može postati svaki penzioner vojni osiguranik koji prihvata programske ciljeve udruženja. Prijem se vrši na način i u postupku utvrđenom Statutom. Pristupanje Udruženju vrši se na osnovu pismene izjave čiju sadržinu i oblik utvrđuje nadležni organ Udruženja.

Član 45.

Članom Udruženja se postaje dobrovoljnim pristupom uz ispunjavanje uslova iz člana 44. ovog Statuta. Pristupa se učlanjenjem, odnosno potpisom pismene izjave (pristupnice) o pristupanju u Udruženje. Udruženje vodi jedinstvenu evidenciju članstva.

Član 46.
Članstvo u Udruženju prestaje:
a. dobrovoljnim istupanjem,
b. isključenjem, o čemu donosi odluku Upravni odbor Udruženja, odnosno Skupština Udruženja po žalbi, a na osnovu prijedloga Suda časti, 
c. Raspuštanjem Udruženja,
d. Smrću.
Član 47.
Prava i obaveze članova Udruženja su:
a. da bira i da bude biran u organe Udruženja,
b. da učestvuje u radu i aktivnostima Udruženja, kroz rad u organima i tijelima Udruženja,
c. da čuva ugled Udruženja,
d. da svoje obaveze izvršava na vrijeme i u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,
e. da bude pravovremeno i pravilno informisan o svim bitnim dešavanjima u Udruženju,
f. za svoj rad članovi Udruženja odgovaraju Skupštini i organima Udruženja u skladu sa ovim Statutom,
g. da redovno plaća članarinu,
h. da se prdržava ovog Statuta.

XIII  USLOVI I POSTUPAK ZA PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE, TRANSFORMACIJU ILI PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 48.

Udruženje se može udruživati, pripojiti drugom udruženju ili transformisati u drugi oblik.                                                                                                                    Udruženje može imati svoje organizacione oblike (podružnice, ogranke, klubove i sl.).
O navedenim promjenama odlučuje Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom glasova članova i donosi odluku u kojoj će navesti šta je sa imovinom Udruženja za slučaj nastanka takve promjene.
Udruženje se upisuje u registar i danom upisa stiče svojstvo pravnog lica.

Član 49.

Udruženje će prestati sa radom, ukoliko se četiri petine članova Skupštine izjasni da nema potreba za dalji rad Udruženja.
Udruženje prestaje sa radom i na način utvrđen Zakonom o udruženjima   i fondacijama (,,Službene novine FBiH" , br. 45/02).


XIV  PRAVILA ZA RASPODJELU PREOSTALE IMOVINE U SLUČAJU PRESTANKA RADA UDRUZENJA

Član 50.

Preostala imovina Udruženja koja se briše iz registra, raspoređuje se shodno odluci Skupštine Udruženja.                                                                                                                                  Ukoliko Skupština Udruženja ne donese odluku o raspodjeli imovine do dana brisanja iz registra, nadležni organ donijet će odluku o raspodjeli preostale imovine Udruženja.


XV JAVNOST RADA

Član 51.

Rad Udruženja je javan i u pravilu sjednicama Skupštine Udruženja i Upravnog odbora mogu  prisustvovati predstavnici sredstava informiranja.
Izuzetno, kada to zahtjevaju interesi Udruženja, odlukom organa, može se sjednica ili dio sjednice, proglasiti zatvorenom za javnost.


Član 52.

Javno može istupati u ime Udruženja Predsjednik Upravnog odbora ujedno Predsjednik Udruženja, a u njegovu odsustvu Potpredsjednici Upravnog odbora Udruženja ujedno potredsjednici Udruženja.

XVI STRUČNA SLUŽBA


Član 53.

Upravni odbor u provođenju politike, zaključaka i odluka Upravnog odbora i Skupštine može formirati stalna ili povremena radna tijela.

Član 54.

Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova Udruženja, Udruženje može osnovati stručnu službu.                                                                                                                                                                                      Radom stručne službe  rukovodi Sekretar Udruženja                                                                                                          Stručna služba obavlja administrativno - stručne,  savjetodavne, pravne, organizacijske, računovodstveno - finansijske i druge poslove za potrebe Udruženja.


Član 55.

Stručno-tehnički kadar angažuje Upravni odbor Udruženja za rad u Udruženju, koji za svoj rad mogu biti angažovani po osnovu ugovora o djelu ili volonterski.


XVII  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 56.

Sva neophodna normativna akta za rad Udruženja moraju biti  donešena i usklađena sa ovim Statutom najkasnije u roku 6 (šest) mjeseci od dana usvajanja Statuta;

Član 57.

Statut će se promjeniti u svim slučajevima kada se utvrdi da nije u skladu sa važećim zakonskim propisima.


Član 58.

Pravo tumačenja svih odredbi Statuta, ima Statutarna komisija i Skupština Udruženja.

Član 59.

Ovaj Statut stupa na snagu danom ovjere nadležnog organa ovlaštenog da vrši upis u registar Udruženja.

 

Predsjednik Skupštine Udruženja
penzionera vojnih osiguranika u Federaciji  BiH


Elvedin Žiško