1. a) Upravni odbor

  Predsjednik Udruženja, uj.predsjednik Uprav.odbora

  Potpredsjednik Udruženja, uj.potpr.Upravnog odb.

  Potpredsjednik Udruženja, uj.potpr.Upravnog odb.

  Član Upravnog odbora ……………………………..

  Član Upravnog odbora ……………………………..

  Član Upravnog odbora ……………………………..

  Član Upravnog odbora ……………………………..

   Član Upravnog odbora .........................

   Član Upravnog odbora .........................

  Maslak Enver

  Jelešković Hazim

  Tvica Kadrija

  Imamović Sead

  Baručija Zuhret

  Bibić Fehim

  Ćebo Vahid

  Harbinja Dervo

  Vrco Rahmija

 1. b) Skupština

Predsjednik skupštine Udruženja …………………

Potpredsjednik Skupštine Udruženja ……………….

Potpredsjednik Skupštine Udruženja ……………….

Đaković Zvonko

Komarica Enisa

Avdić Mujo

 1. c) Nadzorni odbor

Predsjednik Nadzornog odbora ……………………

Član Nadzornog odbora ……………………………

Član Nadzornog odbora ……………………………

Član Nadzornog odbora ……………………………

Član Nadzornog odbora ……………………………

Bajraktarević Ramiz

Aličić Izudin

Hubijer Mirsad

Puzić Azem

Nožić Safet

 1. d) Sud Časti

Predsjednik suda časti ……………………………

Član suda časti ……………………………………

Član suda časti ……………………………………

Nadarević Refik

Sajnica Izet

Hožbo Abdulah

 1. e) Statutarna komisija

Predsjednik Statutarne komisije……………………..

Član statutarne komisije ……………………………

Član Statutarne komisije ……………………………

Hasanović Behadil

Halilović Kasim

Kardaš Džemal

 1. f) Sekretar udruženja

Sekretar Udruženja …………………………………

Karišik Memo